Digitaalinen murros ja johtamisen viitekehys

Merkittävä osa digitalisaation ympärillä käytävästä keskustelusta käydään teknologian ehdoilla. Ikään kuin teknologia itsessään olisi itsetarkoitus. Mutta teknologian tulee aina olla vain palvelija, ei koskaan isäntä. Tämä periaate hämärtyy usein siksi, että juuri teknologia leimaa liiketoimintaympäristön nopeaa muutosta.  Tämän pohjalta kuvitellaan, että go with the flow on oikea valinta ja että menestyksen ytimessä on teknologioiden suoraviivainen kopioiminen ja soveltaminen. Näin ei synny kestäviä ratkaisuja.

Kestävät ratkaisut ja todellinen kilpailukyky saavutetaan laittamalla liiketoiminta keskiöön, hahmottamalla toimintaympäristö riittävällä tarkkuudella, tulkitsemalla yrityksen tilannetekijät oikein – ja vetämällä oikeat johtopäätökset. Teknologia on mukana alusta loppuun, mutta vain välineenä.

Digitaalinen murros on ennen kaikkea johtamishaaste. Muutos on nopea ja tilannetta leimaa kompleksisuus ja volatiilisuus. Hyvien ja huonojen valintojen ero voi olla dramaattinen ja huonolla johtamisella pilataan hyvätkin valinnat. Nähdään, että osaavasta johtamisesta tulee liiketoiminnan tärkein menestystekijä.

Mutta kuinka yhdistää kompleksisuus ja hyvät valinnat? Kuinka varmistaa vahva toimeenpano ja tekemisen tehokkuus? Kuinka saada aikaan pysyvä muutos? Pähkinänkuoressa: Kuinka tehdä oikeita asioita oikein?

Tässä kuvattu Johtamisen viitekehys pyrkii osaltaan antamaan vastauksia ja helpottamaan matkaa hyvään johtamiseen ja kilpailukykyiseen liiketoimintaan. Viitekehyksen tärkeimmät tavoitteet ovat:

  • tunnistetaan relevantit teknologiat ja niissä tapahtuvat muutokset
  • ymmärretään muutosten vaikutukset toimintaympäristöön mahdollisimman hyvin
  • hahmotetaan tilannetekijät kokonaisvaltaisesti ja tehdään parhaat mahdolliset valinnat
  • optimoidaan panostukset kilpailuprofiilin parantamiseksi
  • kehitetään yrityksen kyvykkyyksiä kilpailukyvyn ja uusiutumisen ehdoilla

Keskinäisen vuorovaikutuksen viisi kerrosta

Teknologia

Sipulimaisen viitekehyksen ensimmäisen kerroksen muodostaa itseoikeutetusti teknologia. Digitaalisuus dominoi, mutta tarkkaan ottaen teknologioihin sisältyy muutakin kuin tietotekniikkaa. Teknologiat ja niiden muutokset tulee ymmärtää ajovoimina, jotka muokkaavat maailmaa ja elämää – ja yritysten toimintaympäristöä siinä sivussa.

Ympäristö

Viitekehyksen seuraavan kerroksen muodostaa liiketoimintaympäristö eli lyhyesti ympäristö. Siinä missä teknologiamuutosten tunnistus usein riittää, tulee toimintaympäristön muutokset ymmärtää – mitä syvällisemmin sen parempi. Tavoitetasojen ero johtuu siitä, että siinä missä teknologiat ovat vielä geneerisiä, on toimintaympäristö jo pitkälle toimialakohtainen. Meidän tulee siis ymmärtää miten esimerkiksi toimialaan kytkeytyvä ekosysteemi muuntuu taustalla vaikuttavan teknologiamuutoksen myötä.

Perinteisessä strategiatyössä teknologia käsitellään osana toimintaympäristöä. Johtamisen viitekehyksessä on kuitenkin tehty jako kahteen. Miksi? Koska vain näin voidaan teknologiamuutoksen luonne toimintaympäristöä muokkaavana voimana tuoda riittävän selvästi esiin.

Valinnat

Valinnat on paikka, jossa yritys kohtaa toimintaympäristön. Tässä päätetään suhtautumisesta tuohon ympäristöön eli tehdään strategisia valintoja perustuen sekä ympäristöön että yrityksen omaan todellisuuteen. Täydellisessä maailmassa valinnat voitaisiin tehdä pelkästään ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien pohjalta, mutta käytännössä yrityksen olemassa olevat kyvykkyydet asettavat reunaehtoja valinnoille.

Valinnat ovat strategisen johtamisen kovaa ydintä. Vaihtoehtojen tunnistaminen ja valintojen tekeminen vaatii strategiatyötä. Käytössä oleva strategiaprosessi määrittää kuinka työ organisoidaan. Nopeasti muuttuvassa ja monimutkaisessa toimintaympäristössä prosessin valinta on jo itsessään merkittävä. Nyrkkisääntö onkin, että strategiaprosessin tulisi suosia oppimista ja ketteryyttä pitkän aikavälin suunnittelun sijaan.

Profiili

Yrityksen kilpailuprofiili eli lyhyesti profiili on kaikkea sitä miltä yritys näyttää ulkopuolisen silmin. Tämä on laaja kokonaisuus, joka muodostuu yrityksen tarjoomasta, brändistä ja asiakkaan kohtaamisen tavoista. Siinä missä valinnat riippuvat pitkälti ympäristöstä, on profiili seurausta aikaisemmin tehdyistä valinnoista ja noiden valintojen toimeenpanosta – esimerkiksi panostuksista myyntikanavaan. Valinnoille ja profiilille yhteistä on myös se, että yrityksen kyvykkyydet muodostavat reunaehtoja. Nämä reunaehdot eivät ole staattisia, mutta käytännön päätöksenteon kannalta vähintäinkin hitaustekijöitä.

Kyvykkyydet

Kyvykkyydet on mittava joukko tekijöitä, jotka kaikki yhdessä määrittävät yrityksen suorituskyvyn rajat. Kyvykkyydet luovat yrityksen kilpailukyvyn perustan toimintaympäristön määrittelemässä kontekstissa. Valintojen myötä kyvykkyyksiä voidaan kehittää aivan kuten profiilia voidaan terävöittää lisäpanostuksilla. Sekä kyvykkyyksien että profiilin tapauksessa tarvitaan ”vain” aikaa ja rahaa – ja hyvää johtamista.

Viitekehyksen hienorakenne

Johtamisen viitekehyksen soveltaminen todellisiin yrityksiin ja aitoihin liiketoiminnan tilanteisiin edellyttää sen hienorakenteen kuvaamista. Vain näin päästään kiinni konkreettisiin johtamisen teemoihin ja voidaan alkaa hakea johtamisen todellista vaikuttavuutta.

 

Case: Esineiden Internet B2B tuoteyritykselle

Jokaisen yrityksen ja organisaation tilanne on ainutlaatuinen. Siksi myös viitekehyksen soveltaminen on aina tilannekohtaista. Ympäristötekijät yhden toimialan kohdalla eivät välttämättä päde lainkaan toisella toimialalla, samankin toimialan yritysten kriittiset menestystekijät ja strategiset vaihtoehdot voivat erota jyrkästi toisistaan, yhtä organisaatiota kannattaa johtaa yhdellä tavalla toista toisella, ja niin edelleen.

Esineiden Internetissä on kyse jopa kymmenien miljardien laitteiden yhdistämisestä Internetiin. Tähän pääsemiseksi tarvitaan useita teknisiä kehitysaskeleita: lyhyen ja keskipitkän kantaman langatonta viestintää, laitteen ja sen ympäristön tilaa aistivia antureita, energiankulutuksen minimoivia sähköisiä piirejä ja edullisia komponentteja, sekä energian saannin turvaamista myös sähköverkon ulkopuolella.

Teollinen Internet on edellä kuvattujen teknologisten mahdollistajien soveltamista teollisessa kontekstissa. Tällöin asiakkaille toimitettuihin tuotteisiin liitettyjen antureiden myötä perinteisille investointihyödykkeiden valmistajille avautuu täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tällainen voi olla esimerkiksi ennakoivaan huoltoon perustuva palvelu. Antureista saatavan reaaliaikaisen tiedon perusteella voidaan ennustaa huollon tarve ja sen ajankohta. Ylläpitoon perustuva uusi liiketoiminta saa lentävän lähdön kun se perustuu todelliseen dataan historiallisten keskiarvojen tai silkan arvauksen sijaan.

Voikin käydä niin, että palveluihin kytkeytyvä laskutettava asiakasarvo ylittää moninkertaisesti tuotteen myyntihinnan. Painopisteen siirtyminen tuotteista palveluihin merkitsee arvoketjun murtumista. Mikäli laskutusperusteeksi vaihdetaan tuotteen tilalle luotettava 24/7 saatavuus, merkitsee tämä radikaalisti uutta ansaintalogiikkaa ja siten liiketoimintamallien päivittämistä. Yksittäisen tuoteyrityksen kannalta tämä merkitsee samalla merkittävää muutosta kilpailukentässä toimialan eri toimijoiden muokatessa arvolupaustaan ja kilpailuprofiiliaan.

Yritys joutuu nyt arvioimaan uudelleen kriittiset menestystekijänsä. Tilanne edellyttää oman aseman miettimistä uudelleen suhteessa arvoketjuun ja ympäröivään ekosysteemiin laajemminkin.

Mikäli valinta uudeksi asemaksi siirtää painopisteen palveluihin, muuttuu yrityksen tarjooma ja samalla profiili markkinoilla merkittävästi. Päätöksen myötä yrityksen kyvykkyyksiä on kehitettävä monin eri tavoin. Yrityksen identiteetin muutos puhtaasta tuoteyrityksestä tuote- ja palveluyritykseksi edellyttää transformaatiota, jonka myötä organisaatiorakenne tulee päivittää ja henkilöstön osaamista on vahvistettava. Näiden lisäksi transformaation ja muutosjohtamisen piiriin tulee ottaa moni muukin kyvykkyyksien osa-alue.