Youtube

Muutosjohtaminen digitaalisessa murroksessa -videoita on tallennettuna kahteen Youtube-kanavaan. Kanavat ovat erikseen tilattavissa.

Alla kuvaukset tärkeimmistä videoista. Videon puhuttu kieli otsikon mukaisesti. Englanninkielisissä videoissa lisäksi tekstitykset englanniksi.

Muutosjohtaminen digitaalisessa murroksessa Tämä muutosjohtamisen esittelyvideo kuvaa tiivistetysti mikä tuottavuuden merkitys on liiketoiminnan kannattavuudelle ja millainen on teknologian rooli tuottavuuden vipuvartena. Tuottavuuden suhteellisuus käy ilmi kilpailukentän kautta: Kilpailijoiden käyttöön ottamat uudet teknologiat siirtävät kaiken aikaa tuottavuusreunaa. Yrityksen kilpailukyky riippuu siitä, kuinka lähellä tuottavuusreunaa se kykenee toimimaan. Kilpailukyvyn ylläpito edellyttää siis omasta tuottavuudesta huolehtimista.

Teknologian hyödyntäminen tuottavuuden parantamiseksi onnistuu kuitenkin vain yrityksen kyvykkyyksien kokonaisvaltaisella ja määrätietoisella kehittämisellä. Tämä edellyttää vahvaa muutosjohtamista. Kaikkiin organisaatioihin sisältyy aina annos inertiaa, joka kuin näkymättömänä voimana vastustaa ja hidastaa muutosta. Kun kilpailukyvyn ylläpito edellyttää suurta muutosta, kasvaa muutosjohtamisen haaste nopeasti. Tällöin muutosjohtamisen työkalupakki tulee ottaa täysimääräisesti käyttöön.

Digimuutoksen Superteemat on kymmenen videon soittolista, johon on koottu digitaalisen transformaation tärkeimmät teemat:

 1. Strategiset johtopäätökset
 2. Vahva visio
 3. Tapa toimia
 4. Osaamisen tasonnosto
 5. Kumppanuudet ja yritysjärjestelyt
 6. Ohjelmistot ja ohjelmointi
 7. Business Technology
 8. Muutoksen johtaminen
 9. Data ja kilpailukyky
 10. Ketterä konfiguraatio

Digital Discovery Video esittelee DD-työkalun, jonka avulla voidaan analysoida valitun teknologian vaikutuksia liiketoimintaan sen eri osa-alueilla: Asiakasarvo, Asiakaskokemus ja Operatiivinen tehokkuus. Keskeinen käsite on tuottavuusreuna, jota etenevä teknologiaevoluutio jatkuvasti siirtää kussakin teknologiavertikaalissa. Tuettuja teknologiavertikaaleja ovat muun muassa Analytiikka/Tekoäly, Esineiden Internet ja Alustatalous. Arviointi tehdään kilpailukentän kontekstissa, jolloin yrityksen omaa tilannetta verrataan toimialan keskiarvoon tai valittuihin pääkilpailijoihin.

DD-työkalun avulla voidaan myös kartoittaa yrityksen nykyisiä kyvykkyyksiä ja arvioida niihin kytkeytyviä kehitystarpeita. DD-analyysi päättyy strategisiin kysymyksiin, jotka johdetaan sekä ulkoisista että sisäisistä tekijöistä. Ulkoiset tekijät liittyvät teknologiamurrokseen ja sen aiheuttamiin muutoksiin yrityksen toimintaympäristössä. Sisäiset tekijät liittyvät yrityksen omiin kyvykkyyksiin. Muutoshankkeiden kannalta DD-menetelmä tukee sekä toiminnankehitystä (tehokkuus) että strategisia valintoja ja niiden toteutusta (asiakasarvo ja -kokemus).

Transformation to data-driven service business Tämä 44-minuuttinen video soveltaa DD-työkalua ja kuvaa melko perusteellisesti B2B tuoteyrityksen transformaation data-ohjautuvaan palveluliiketoimintaan. Videossa simuloidaan johtoryhmän kokous, joka toimii lähtölaukauksena käynnistyvälle muutokselle. Kokouksen agendalla on kolme asiaa:

 1. Teknologian ja datan vaikutukset tuottavuuteen liiketoiminnan eri osa-alueilla: asiakasarvo, asiakaskokemus ja operatiivinen tehokkuus. Teknologiavertikaaleina Analytiikka/Tekoäly ja Esineiden Internet.
 2. Yrityksen kyvykkyyksien arviointi ja kapeikkojen osoitus neljällä tärkeimmällä alueella: resurssit, prosessit, osaaminen ja johtaminen.
 3. Strategiset kysymykset: asemointi ekosysteemiin, tarjooma, kilpailuprofiili, data-strategia, kyvykkyydet ja kriittiset menestystekijät.

Videon lopulla otetaan mukaan hallituksen ja omistajien näkökulma. Asiaa on paljon ja niinpä video kannattaa katsoa osissa: Suorat linkit Youtube-sivulla.

BTS-metodin esittely (BTS sanoista Business, Strategy, Technology). Tämä video kuvaa suurinpiirtein samat asiat kuin Digital Discovery video edellä – mutta nyt suomeksi. Kyseessä on DD-työkalun esiversio. Niinpä sisältö on hieman suppeampi ja käsittely vähemmän jäsentynyttä kuin myöhemmin valmistuneessa DD-videossa. Mutta peruskäsitteet käyvät kyllä ilmi myös näin suomeksi.

Systemic Excellence käy läpi mitä systeeminen erinomaisuus tarkoittaa, miksi se on tärkeää ja mistä se koostuu. Videon sisältö pääpiirteissään:

 • strategisen johtamisen Anna Karenina periaate: On vain yksi oikea tapa tavoitella kestävää kilpailuetua
 • Systeemisen Erinomaisuuden tärkeimmät lähteet
 • Aktiviteettijärjestelmä muutosjohtamisen työkaluna
 • Aktiviteettijärjestelmän monet sovellusalueet (tavoiteasetanta, kehitysprojektit, mittarit)
 • Systeemisen Erinomaisuuden näkyvä ja piiloinen osa (On Stage – Backstage jako)
 • liiketoiminnan tarina: löytämisen ja erinomaisuuden maat (ja elämä niissä)

Käytännön muutoshankkeiden kannalta systeemisen erinomaisuuden tavoittelu on lähinnä toiminnankehitystä. Aktiviteettijärjestelmä on kuitenkin keino kytkeä operatiivinen Tapa Toimia strategiaan – ja päinvastoin: toiminnallistaa strategia. Ja juuri siksi se on niin vahva muutosjohtamisen ja viestinnän väline.

Overview: Leading Digital Framework Videolla esitellään viitekehys johtamiseen digitaalisessa murroksessa. Viitekehyksen kerrokset ja samalla sen tärkeimmät tavoitteet ovat:

 • tunnistetaan relevantit teknologiat ja niissä tapahtuvat muutokset
 • ymmärretään muutosten vaikutukset toimintaympäristöön mahdollisimman hyvin
 • hahmotetaan tilannetekijät kokonaisvaltaisesti ja tehdään parhaat mahdolliset valinnat
 • optimoidaan panostukset kilpailuprofiilin parantamiseksi
 • kehitetään yrityksen kyvykkyyksiä kilpailukyvyn ja uusiutumisen ehdoilla

LDF-viitekehyksen kantava ajatus on, että strategiset valinnat on paikka jossa mahdollisuuksien ja uhkien toimintaympäristö kohtaa yrityksen sisäiset realiteetit. LDF käsittelee samoja teemoja kuin edellä esitelty DD-työkalu, mutta jää sitä yleisemmälle tasolle. LDF-viitekehys on kuvattu myös blogissa Digitaalinen murros ja johtamisen viitekehys.

Leading Digital Framework for business navigation Video jatkaa suoraan siitä, mihin edellä kuvattu LDF-esittely jää. Nyt esitellään viitekehyksen hienorakenne eli konkreettiset komponentit viitekehyksen kussakin kerroksessa. Toimintaympäristöä muokkaavat teknologiat ja toimintaympäristön muuttuvat elementit nimetään, jotta niiden tarkempi analyysi mahdollistuu. Vastaavasti yrityksen tärkeimmät kyvykkyydet nimetään.

Case X: Integrated digital solutions Video esittelee yrityksen “X” ja tekee havainnot sen poikkeuksellisen haastavasta toimintaympäristöstä ja kilpailukentästä. Liiketoiminnan tilannetekijöiden jälkeen video etenee strategisiin valintoihin ja esittelee yritykselle laaditun uuden strategian, jonka kulmakiviä ovat:

 • Systeeminen Erinomaisuus perustuen asiakaskokemuksen johtamiseen, aktiviteettijärjestelmään, datan hyödyntämiseen ja optimoituun päätöksenteon rakenteeseen
 • erinomainen asiakaskokemus kustannustehokkuus huomioiden
 • tiedolla johtaminen ja datan hyödyntäminen kaikessa päätöksenteossa
 • IT-järjestelmien saattaminen uuden strategian vaatimalle tasolle
 • tuoteportfolioon ja palveluihin liittyvät strategiset valinnat
 • uuden identiteetin luonti

Yritys X esitellään hyödyntäen LDF-viitekehystä sen hahmottamiseksi, mitä ovat olleet toimintaympäristössä vaikuttavat tärkeimmät ajovoimat. LDF-viitekehys näyttää myös sen, mihin yrityksen omat strategiset valinnat ovat vaikuttaneet.

Johtaminen digitaalisessa murroksessa, miksi? Video esittelee digitaalisen murroksen perusteet: Mikä teknologiamuutoksen täydellinen myrsky on ja miksi se tapahtuu juuri nyt? Kuinka Luova Tuho vaikuttaa liiketoimintaan? Miksi johtaminen tulee asettaa keskiöön kun teknologian aiheuttamiin muutoksiin reagoidaan? Miksi johtamisen pitää olla erityisen vahvaa juuri tällaisessa muutoksessa?

Johtaminen digitaalisessa murroksessa, mitä? Video käsittelee johtamisen ajankohtaisia teemoja laveasti. Käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa:

 • Arvot Tarkoitus Sitoutuminen
 • Strateginen johtaminen
 • Strategialla johtaminen
 • Muutosjohtaminen
 • Strateginen ketteryys
 • Hajauttamisen ja keskittämisen tasapaino